Chứng nhận

Trong nhiều năm qua, Tân Huê Viên đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận và nhiều giải thưởng khác nhau vì những thành tích và thành tựu trong việc tăng năng suất sản xuất đi đôi với hoạt động đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chứng nhận images/attachment/thumb/6134c01.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/8585c02.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/868cn03.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/6731cn04.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/8120cn05.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/500cn06.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/6457cn07.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/2010cn08.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/101cn09.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/150cn10.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/3515cn11.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/8634cn12.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/8776cn13.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/9904cn14.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/7340cn15.jpg
Chứng nhận images/attachment/thumb/3959cn16.jpg