Dây chuyền sản xuất Bánh Pía

Dây chuyền sản xuất quay từ năm 2016, Hiện nay dây chuyền sản xuất đã được Công ty Tân Huê Viên đầu tư hơn 40 tỉ để cải tiến công nghệ, công nghệ cải tiến sẽ được cập nhật sau.